ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562

ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564-เดือนกันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

    1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือที่ที่ได้ย้ายทะเบียบบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

    2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564-เดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดย เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

      1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

      2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

      3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2020 เวลา 15:27 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2020 เวลา 15:03 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

หน้า 1 จาก 33Thanks CloudAccess.net