ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือประจำชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF

     ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ1แห่งนั้น เทศบาลตำบลบางแก้วได้ดำเนินการให้มีสถานที่อ่านหนังสือ 8 จุด ดังต่อไปนี้
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม ม. 4

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฏร์ศรัทธา ม. 6

3. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3

4. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 4

5. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 5

6. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6

7. ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 7

8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใช้บริการอย่างทั่วถึง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิภาพ และกำหนดวัน และเวลา สถานที่สอบแข่งขัน

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:57 น.

โครงการประติมากรรมเกลือ(Art Of Salt)ครั้งที่6

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการประติมากรรมเกลือ(Art Of Salt)ครั้งที่6 ชุด หนุมานกับสุวรรณมัจฉา

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 เวลา 11:39 น.

หน้า 4 จาก 33Thanks CloudAccess.net