TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567

               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

               เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

               บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ฉะนั้น จึงแจ้งให้ท่านตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ไม่ถูกต้องตามความจริงให้ท่านมายื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 30 วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.