TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศเปิดเผยราคากลาง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหระและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน กองคลัง 67
2 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 75
3 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านบางแก้ว-ซุ้มประตูทางเข้าวัดโคมนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 51
4 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายชาลี สินชัย หมูที่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 58
5 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณหลังวัดโคมนาราม หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 48
6 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 91
7 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประชุม รักษาพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 77
8 ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กองข่าง 101
9 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 4,5,6 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กองข่าง 676
10 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 สายนาแค-วัดราษฎร์ศรัทธา กองข่าง 490

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.