ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 2
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 1
3 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัด -
4 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ กองคลัง 2
5 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานปลัด 1
6 ประกาศการกำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่งของ อบต.บางแก้ว 2.2563 สำนักงานปลัด 1
7 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 22
8 ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 18
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 21
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 18
11 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อบต.บางแก้ว 52
12 ประกาศรายงานแผนการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2562 สำนักงานปลัด -
13 ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562 สำนักงานปลัด 4
14 ประกาศมาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 2562 สำนักงานปลัด 1
15 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี2564 อบต.บางแก้ว 51
16 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี2564 อบต.บางแก้ว 63
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 101
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 136
19 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 216
20 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 135
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 70
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 92
23 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 79
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 125
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 96
26 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 101
27 สถิติผู้มาขอรับใช้บริการ สำนักงานปลัด 55
28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 100
29 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562 สำนักงานปลัด 1
30 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2562-2564 สำนักงานปลัด -

หน้า 1 จาก 4Thanks CloudAccess.net