TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-2564 งานนโยบายและแผน 299
92 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องปริมาณขยะ สำนักงานปลัด 220
93 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส งานนโยบายและแผน 169
94 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัด 227
95 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 384
96 ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัด 318
97 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานปลัด 204
98 ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" สำนักงานปลัด 282
99 อำนาจหน้าที่ของอบต.ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สำนักงานปลัด 187
100 อำนาจหน้าที่ของอบต. ตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 สำนักงานปลัด 126
101 รายงานสรุปการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 สำนักงานปลัด 244
102 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ สำนักงานปลัด 624
103 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัด 628
104 ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งานนโยบายและแผน 288
105 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนตุลาคม 2559 สำนักงานปลัด 649
106 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สำนักงานปลัด 740
107 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 635
108 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัด 399
109 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2559 สำนักงานปลัด 527
110 กลุ่มอาชีพ ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนบ้านนาบัว สำนักงานปลัด 502
111 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 สำนักงานปลัด 434
112 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อบต.บางแก้ว 443
113 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัด 438
114 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานปลัด 511
115 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานปลัด 477
116 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัด 420
117 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัด 470
118 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัด 475
119 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 งานนโยบายและแผน 723
120 ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก นักพัฒนาชุมชน 422 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.