TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 128
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 155
63 ประกาศการกำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่งของ อบต.บางแก้ว 1.2561 สำนักงานปลัด 48
64 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัด 164
65 การจัดตั้งศูนย์อำนวนการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 644
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัด 1037
67 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 206
68 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 166
69 ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือประจำชุมชน สำนักงานปลัด 92
70 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 119
71 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 241
72 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 185
73 โครงการประติมากรรมเกลือ(Art Of Salt)ครั้งที่6 กองข่าง 68
74 โครงการประติมากรรมเกลือ(Art Of Salt)ครั้งที่6 กองข่าง 162
75 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 268
76 ประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 632
77 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 267
78 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว รายเดิม รายใหม่ 2562 สำนักงานปลัด 256
79 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนต.ค. 2560และประจำเดือนพ.ย.2560 สำนักงานปลัด 273
80 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 200
81 กำหนดวันเวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2562 อบต.บางแก้ว 194
82 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2562 อบต.บางแก้ว 223
83 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพประจำปี 2562 อบต.บางแก้ว 310
84 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน) สำนักงานปลัด 222
85 ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560) สำนักงานปลัด 231
86 สังคมไทยกับปัญหายาเสพติด สำนักงานปลัด 186
87 รายงานสรุปการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน 2560 สำนักงานปลัด 220
88 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน กองคลัง 200
89 พรบ.คอมพิวเตอร์ ประจำปี2560 บางแก้ว 491
90 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 220 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.