TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัด 91
32 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ กองคลัง 21
33 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานปลัด 31
34 ประกาศการกำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่งของ อบต.บางแก้ว 2.2563 สำนักงานปลัด 17
35 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 50
36 ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 34
37 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 55
38 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 30
39 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อบต.บางแก้ว 71
40 ประกาศรายงานแผนการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2562 สำนักงานปลัด 17
41 ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562 สำนักงานปลัด 40
42 ประกาศมาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 2562 สำนักงานปลัด 41
43 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี2564 อบต.บางแก้ว 93
44 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี2564 อบต.บางแก้ว 91
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 135
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 168
47 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 246
48 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 167
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 110
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 134
51 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 96
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 188
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 136
54 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 146
55 สถิติผู้มาขอรับใช้บริการ สำนักงานปลัด 91
56 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 138
57 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562 สำนักงานปลัด 31
58 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2562-2564 สำนักงานปลัด 32
59 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ลบางแก้ว 2562 สำนักงานปลัด 38
60 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงาน อบต.บางแก้ว 2562 สำนักงานปลัด 37 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.