TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 สังคมไทยกับปัญหายาเสพติด สำนักงานปลัด 201
92 รายงานสรุปการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน 2560 สำนักงานปลัด 232
93 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน กองคลัง 210
94 พรบ.คอมพิวเตอร์ ประจำปี2560 บางแก้ว 502
95 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 229
96 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560-2564 งานนโยบายและแผน 311
97 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องปริมาณขยะ สำนักงานปลัด 231
98 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส งานนโยบายและแผน 179
99 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัด 236
100 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 393
101 ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัด 326
102 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานปลัด 213
103 ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" สำนักงานปลัด 292
104 อำนาจหน้าที่ของอบต.ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สำนักงานปลัด 197
105 อำนาจหน้าที่ของอบต. ตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 สำนักงานปลัด 136
106 รายงานสรุปการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 สำนักงานปลัด 257
107 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ สำนักงานปลัด 633
108 ประกาศประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัด 634
109 ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล งานนโยบายและแผน 296
110 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนตุลาคม 2559 สำนักงานปลัด 661
111 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สำนักงานปลัด 746
112 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานนโยบายและแผน 643
113 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2 สำนักงานปลัด 412
114 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคม 2559 สำนักงานปลัด 533
115 กลุ่มอาชีพ ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนบ้านนาบัว สำนักงานปลัด 510
116 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 สำนักงานปลัด 445
117 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อบต.บางแก้ว 452
118 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักงานปลัด 451
119 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานปลัด 517
120 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานปลัด 492 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.