TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 150
62 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2562 สำนักงานปลัด 44
63 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2562-2564 สำนักงานปลัด 41
64 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ลบางแก้ว 2562 สำนักงานปลัด 48
65 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงาน อบต.บางแก้ว 2562 สำนักงานปลัด 49
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 144
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 165
68 ประกาศการกำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่งของ อบต.บางแก้ว 1.2561 สำนักงานปลัด 57
69 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัด 174
70 การจัดตั้งศูนย์อำนวนการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานปลัด 652
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัด 1046
72 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 214
73 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 176
74 ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือประจำชุมชน สำนักงานปลัด 100
75 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 127
76 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 253
77 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 195
78 โครงการประติมากรรมเกลือ(Art Of Salt)ครั้งที่6 กองข่าง 79
79 โครงการประติมากรรมเกลือ(Art Of Salt)ครั้งที่6 กองข่าง 179
80 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 275
81 ประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด 645
82 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 276
83 สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว รายเดิม รายใหม่ 2562 สำนักงานปลัด 279
84 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนต.ค. 2560และประจำเดือนพ.ย.2560 สำนักงานปลัด 281
85 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 222
86 กำหนดวันเวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี2562 อบต.บางแก้ว 204
87 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2562 อบต.บางแก้ว 237
88 คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพประจำปี 2562 อบต.บางแก้ว 320
89 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน) สำนักงานปลัด 231
90 ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560) สำนักงานปลัด 241 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.