TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 23
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง 1
33 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กองคลัง 27
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 69
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สำนักงานปลัด 69
36 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัด 111
37 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ กองคลัง 28
38 ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ สำนักงานปลัด 41
39 ประกาศการกำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่งของ อบต.บางแก้ว 2.2563 สำนักงานปลัด 25
40 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 59
41 ประกาศฯ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 40
42 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 67
43 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บางแก้ว 39
44 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อบต.บางแก้ว 79
45 ประกาศรายงานแผนการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 2562 สำนักงานปลัด 32
46 ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562 สำนักงานปลัด 51
47 ประกาศมาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบการทุจริต หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 2562 สำนักงานปลัด 51
48 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี2564 อบต.บางแก้ว 100
49 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี2564 อบต.บางแก้ว 102
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 146
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 183
52 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 257
53 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 180
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 120
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 147
56 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 108
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 200
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักงานปลัด 150
59 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 156
60 สถิติผู้มาขอรับใช้บริการ สำนักงานปลัด 99 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.