TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งานพัฒนาชุมชน 69
2 ข้อมูลคนพิการตำบลบางแก้ว งานพัฒนาชุมชน 54
3 ต้อนรับพล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นักจัดการงานทั่วไป 1203
4 ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2567 ( หมู่ที่ 1 ถึง 8 ) กองคลัง 876
5 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ HR 48
6 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กองคลัง 124
7 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจาปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 135
8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 110
9 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 107
10 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานปลัด 52
11 โครงการยกย่องและเชิดชูเกียติ บุคคลต้นแบบผู็มีคุณธรรมและจริยธรรม 2562 สำนักงานปลัด 53
12 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 49
13 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 46
14 กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท 2562 สำนักงานปลัด 45
15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด 74
16 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด 41
17 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร อบต.บางแก้ว 2562 สำนักงานปลัด 71
18 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2562 สำนักงานปลัด 63
19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 59
20 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลากร อบต.บางแก้ว 2562 สำนักงานปลัด 49
21 โครงการสร้างแรงผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ปี 2562 สำนักงานปลัด 47
22 โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 5.ส 2562 สำนักงานปลัด 58
23 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 128
24 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 142
25 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 245
26 ข้อมูลเชิงสถิติด้านการให้บริการประชาชนและอื่นๆ สำนักงานปลัด 148
27 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 254
28 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 227
29 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 1731
30 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 235

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.