ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแก้ว


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กองคลัง 4
2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจาปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 4
3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 3
4 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานปลัด 3
5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานปลัด 2
6 โครงการยกย่องและเชิดชูเกียติ บุคคลต้นแบบผู็มีคุณธรรมและจริยธรรม 2562 สำนักงานปลัด 1
7 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 3
8 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 4
9 กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามรอยพระยุคลบาท 2562 สำนักงานปลัด 1
10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด 6
11 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานปลัด 4
12 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร อบต.บางแก้ว 2562 สำนักงานปลัด 3
13 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2562 สำนักงานปลัด 3
14 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 1
15 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลากร อบต.บางแก้ว 2562 สำนักงานปลัด 2
16 โครงการสร้างแรงผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ปี 2562 สำนักงานปลัด 1
17 โครงการพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 5.ส 2562 สำนักงานปลัด 1
18 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาตราจารย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 70
19 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 96
20 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัด 147
21 ข้อมูลเชิงสถิติด้านการให้บริการประชาชนและอื่นๆ สำนักงานปลัด 95
22 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 201
23 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 173
24 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กรและ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัด 1622
25 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 179
26 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานปลัด 176
27 งาน Art Of Salt ครั้งที่ 6 “ให้เขารู้ว่า... ก. เกลือมีดี” สำนักงานปลัด 393
28 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานปลัด 213
29 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้งสูงอาย ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานปลัด 181
30 โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานปลัด 154

หน้า 1 จาก 2Thanks CloudAccess.net