TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วนายนฤชา แก้วสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสุภาพร ดารากรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นายณรงค์  ดำสะอาด
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน
นายกฤษณะ  คมกฤษ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวจีรวรรณ แซะอาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายธนา สดใส
คนงาน

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.