TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วนางสาวพูนสิน  กลับบุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางศุภมาส  จันทร์เทศ
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
 

นางสาวมณฑิตา ทองมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ


นางนวรัตน์  กลั่นผลหรั่ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวกันทิมา  เอี่ยมสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
นางสาวสุคนธ์  ทุนิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศุภากาญจน์ ช้างงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 

นายศราวุธ เป๋าทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.