TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วนางสาวกอบกุล ตันทวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 


นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นางสาวชุนิดา  สุกสี
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นายกรณัฐ สำราญภูมิ
นิติกร
ปฏิบัติการ

นางสาวนันทิยา กลิ่นมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นางสาวนงลักษณ์ อู่ทอง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นายศุภณัฐ รวดเร็ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางนุชรีย์  ฉิมช่างแต่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นางสาวจิรนันท์ สมบูรณ์ศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน

นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวโสภา น้อยพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวลำยอง  เพิ่มทองมาก
ครู คศ.1


นางมาลี  โคร่ครวญ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางอภิมนต์ตรา  จันตนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวรัตนา  เทศบรรทัด
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวนก  แสงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นายสุเมทา กึ่งสอาด
พนักงานขับรถยนต์
 

- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 

นายไพรัตน์  ต้องใจเพื่อน
พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถขยะ)

นายสุรณรงค์  ช้างงาม
คนงานประจำรถขยะ

นายวัชรินทร์ เกตุพรหม
คนงานประจำรถขยะ

นายสมพร  พุ่มประเสริฐ
คนงาน
นายศุภากร โภคทรัพย์
คนงาน

นายประเสริฐ เกตุแก้ว
คนงาน

นางสาวกนกจันทร์  เกตุแก้ว
นักการ

นายพงษ์เพชร เพชรเจียรนัย
คนงาน

นายรชต ประกอบผล
คนงาน
 

นายวิทธวัชชัย ปลุกเนตร
คนงานประจำรถขยะ


 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.