TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

????????????ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
ตามที่ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้แจ้งเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2567 นั้น
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านมารับและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมกรอกรายการโดยละเอียดลงในแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 3240 – 5200 ต่อ 12
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.