ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
การบริการพื้นฐาน อบต.บางแก้ว
การคมนาคม
     เส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่
       ถนนสายคันกั้นน้ำเค็มชลประทาน ซึ่งเป็นถนนลาดยางอยู่ทางด้านทิศตะวันออก หากไปทางเหนือผ่านตำบลปากทะเล ตำบลบางขุนไทร ตำบลบ้านแหลม เข้าสู่อำเภอบ้านแหลม ไปทางใต้ผ่านตำบลแหลมผักเบี้ย และเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3177 ที่ตำบลหาดเจ้าสาราญเข้าสู่อำเภอเมืองเพชรบุรี
       ถนนสายช่องสะแก-บ้านบางแก้ว เป็นถนนลาดยาง ผ่านตำบลโพพระ ตำบลช่องสะแก เข้าสู่อำเภอเมืองเพชรบุรี
       ส่วนถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดินบางส่วน
       สำหรับการสัญจรภายในตำบล และระหว่างตำบลจะมีรถประจำทางให้บริการจะมีรถสองแถววิ่งออกจากหมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 เข้าสู่อำเภอเมืองเพชรบุรี

การโทรคมนาคม
     ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 ตู้ แยกเป็น
       หมู่ที่ 1 จานวน 1 ตู้
       หมู่ที่ 2 จานวน 2 ตู้
       หมู่ที่ 3 จานวน 4 ตู้
       หมู่ที่ 4 จานวน 2 ตู้
       หมู่ที่ 5 จานวน 1 ตู้
       หมู่ที่ 7 จานวน 1 ตู้

การไฟฟ้า
     ตำบลบางแก้ว มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการทุกหมู่บ้าน

การประปา
     ตำบลบางแก้ว มีประปาเข้าถึงให้บริการทุกหมู่บ้าน

Thanks CloudAccess.net