ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทางสังคม อบต.บางแก้ว

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา
     โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1
         จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6
         จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคมนาราม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์ศรัทธา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6
     กศน.ตาบลบางแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3
         จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านศาสนา วัฒนธรรม
       วัดโคมนาราม  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  4
       วัดพิกุลแก้ว  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  4
       วัดราษฎร์ศรัทธา  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  6
       ศาลเจ้าพ่อฟ้า  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  4
       ศาลเจ้าปิงเถ้ากง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  3

ด้านสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลบ้านนาบัว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ุ6
       สถานพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4
       อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 70 คน
       กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       จุดพักสายตรวจตำบลบางแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3
       ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4
       ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจาท้องถิ่น (ศปภ)
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 50 คน
       อาสาสมัครกู้ชีพเบื้องต้น (FR) จำนวน 22 คน
       อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน   8 คน
Thanks CloudAccess.net