ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.บางแก้ว
อาชีพ
     ประชากรในตำบลบางแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ทำนาเกลือ รับจ้าง และทำนา

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
     ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตียมุ่ยกวง (หมู่ที่ 3)
           ประเภทกิจการ ผลิตเกลือป่นเสริมไอโอดีน
     บริษัท ช.จรัส ซีซอลท์ จากัด (หมู่ที่ 7)
           ประเภทกิจการ ผลิตเกลือป่น เกลือเม็ด เกลืออบ
     บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเพชรบุรี 5 (หมู่ที่ 4)
           ประเภทกิจการ เพาะเลี้ยงกุ้ง
     บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเพชรบุรี (หมู่ที่ 4)
           ประเภทกิจการ เพาะเลี้ยงกุ้ง
     บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (หมู่ที่ 2)
           ประเภทกิจการ เพาะเลี้ยงกุ้ง
     บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มทดลองเพชรบุรี 4 (หมู่ที่ 2)
           ประเภทกิจการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     บริษัทวังกุลาไท จำกัด (หมู่ที่ 3)
           ประเภทกิจการ เพาะเลี้ยงกุ้ง
     บริษัทสยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด (หมู่ที่ 5)
           ประเภทกิจการ ผลิตน้ำมัน
     บริษัทแพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด (หมู่ที่ 5)
           ประเภทกิจการ คลังน้ำมันปิโตรเลียม
     ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกตุอุดมสุข (หมู่ที่ 3)
           ประเภทกิจการ ปั้มน้ำมัน (ปตท.)
     โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบางแก้ว (หมู่ที่ 8)
           ประเภทกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด น้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักผสม พร้อมปลูก

Thanks CloudAccess.net