ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทั่วไป อบต.บางแก้ว

ที่ตั้งและอาณาเขต
     ตำบลบางแก้ว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้


       ทิศเหนือ
 
ติดต่อกับ
 
ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม
ต.บางจาน อ.เมือง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ
 
ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
ต.นาพันสาม และต.โพพระ อ.เมือง
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางจาน ต.ช่องสะแก ต.โพพระ อ.เมือง


เนื้อที่
     พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,475 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
     พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพชายฝั่งทะเลจะเป็นหาดโคลนซึ่งเหมาะแก่ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ไม้โกงกาง

สภาพภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน

จำนวนหมู่บ้าน
     จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบางแก้วมี 8 หมู่บ้าน
       หมู่ที่  1 บ้านบางแก้ว
       หมู่ที่  2 บ้านนาแค
       หมู่ที่  3 บ้านทำเนียบ
       หมู่ที่  4 บ้านบนดอน
       หมู่ที่  5 บ้านหนองแห้ว
       หมู่ที่  6 บ้านนาบัว
       หมู่ที่  7 บ้านร่องใหญ่
       หมู่ที่  8 บ้านเหมืองกลาง

ประชากร
     ประชากรตำบลบางแก้วมีจำนวนทั้งสิ้น 4,923 คน แยกเป็น ชาย 2,374 คน หญิง 2,549 คน จำนวน 1,453 ครัวเรือน โดยแยกจำนวนประชากรเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้


ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
     บ้านบางแก้ว 98 166 173 339
     บ้านนาแค 143 236 243 479
     บ้านทำเนียบ 204 379 387 766
     บ้านบนดอน 305 429 463 892
     บ้านหนองแห้ว 236 420 419 839
     บ้านนาบัว 191 303 363 666
     บ้านร่องใหญ่ 90 171 196 367
     บ้านเหมืองกลาง 186 270 305 575

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
(ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)


Thanks CloudAccess.net