TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์ อบต.บางแก้ว


     จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษที่ได้เล่าขานต่อกันมาว่า มีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสาเภาบรรทุกสินค้า ได้แก่ จาน ถ้วย ชาม โอ่ง ไห แก้ว แหวน เงินทอง เป็นต้น จากเมืองจีนมาขายแต่ประสบกับมรสุมทาให้เรือล่ม จึงเป็นเหตุให้มีเศษแก้ว ถ้วย ชาม ต่าง ๆ ซัดเข้าฝั่งกระจายบริเวณชายหาดประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้จะมีกระซ้าเปลือกหอยอยู่ทั่วไป เมื่อมาทับถมรวมกับเศษแก้วดูระยิบระยับทั่วบริเวณ จึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า บางแก้ว จนกลายมาเป็น ตำบลบางแก้ว ในปัจจุบัน โดยมีคำขวัญประจาตำบลดังนี้

“ศาลเจ้าพ่อฟ้าศักดิ์สิทธิ์   ผลผลิตอาหารทะเล
แหล่งเรือตังเกพื้นบ้าน   เป็นตานานกระซ้าขาว
แพรวพราวเกลือสมุทร   เลิศล้าสุดทะเลโคลน
รำโทนศิลปวัฒนธรรม”                             

      องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยการยกฐานะจากสภาตำบลบางแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยเริ่มแรกมีจำนวน 6 หมู่บ้าน ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน คือ แยกหมู่บ้านหมู่ที่ 1 มาจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 8 และแยกหมู่บ้านหมู่ที่ 3 มาจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 7 ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ทาให้ในปัจจุบันตาบลบางแก้วมีจำนวน 8 หมู่บ้าน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
หมู่ที่ 4 ถนนคันกั้นน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3240-5200 โทรสาร 0-3240-5200 ต่อ 22
E-mail : bangkaewphet@gmail.com

สำนักปลัด : 0-3240-5200 ต่อ 22
กองคลัง : 0-3240-5200 ต่อ 12
กองช่าง : 0-3240-5200 ต่อ 21
งานป้องกันฯ : 0-3240-5200 ต่อ 20 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.