ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง อบต.บางแก้ว


น.ส.พูนสิน  กลับบุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศุภมาส  จันทร์เทศ
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
 
น.ส.สายรุ้ง  อุปถัมภ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ


นางนวรัตน์  กลั่นผลหรั่ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.กันทิมา  เอี่ยมสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
น.ส.สุคนธ์  ทุนิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Thanks CloudAccess.net