ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บางแก้ว


นางชัญญานุช  จันเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


นายกรณัฐ สำราญภูมิ
นิติกร
 

นางสุภาพร ดารากรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
น.ส.ชุนิดา  สุกสี
นักพัฒนาชุมชน
 

นายณัฐสิทธิ์  ภู่เต็ง
นักวิชาการศึกษา

น.ส.ณิชณิชา เม็ดดี
นักทรัพยากรบุคคล

นางนุชรีย์  ฉิมช่างแต่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ลำยอง  เพิ่มทองมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ขวัญเรือน สกุลพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.โสภา น้อยพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมาลี  โคร่ครวญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางถนอมศรี  จันตนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุการ
น.ส.รัตนา  เทศบรรทัด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.นก  แสงจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นายภาณุพงษ์  ทองแย้ม
พนักงานขับรถยนต์(ประจำรถขยะ)
 
นายสุเมทา กึ่งสอาด
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรณรงค์  ช้างงาม
คนงานประจำรถขยะ
 
นายศราวุฒิ  พานแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
นายไพรัตน์  ต้องใจเพื่อน
คนงานทั่วไป
 
นายสมพร  พุ่มประเสริฐ
คนงานทั่วไป

นายภาณุวัชร  แสงจินดา
คนงานทั่วไป
 

น.ส.กนกจันทร์  เกตุแก้ว
นักการภารโรง

altThanks CloudAccess.net