ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว


นายราวี  ศรีนาค
ประธานสภาอบต.บางแก้ว

นายพิชัย  บุญโพธิ์
รองประธานสภา อบต.
 
นางอุปสรา  คชพันธ์
เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
สมาชิกสภาอบต.
นายไกรสร  อ่วมพ่วง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นางรัตติกาลย์  อินพันทัง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นายสมจิตต์  อิทรภักดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสมหมาย  สังข์นิมิตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายเมธี  บุญรพัทเมธี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายชิต  นาคปานเอี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายเอนก  ทองอยู่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายดนุพล  หน่ายสุวรรณ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายราวี  ศรีนาค
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายจรูญ  เกตุแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายปัญญา  พูลศักดิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสมพงษ์  แต้มริด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายประยง  พลายแก้ว
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายอนุรักษ์  พลายภูมิ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.
นายพิชัย  บุญโพธิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเสรี  เพิ่มสิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
Thanks CloudAccess.net